Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking, relatie met hogere overheden

Het Rijk gaat door met de decentralisatie van diverse taken naar gemeenten. In de komende jaren gaat het om taken op het gebied van jeugdzorg, zorg, en werk en inkomen. Dat vraagt nogal wat van de gemeente. Niet alleen omdat de gemeente met deze taken moet leren omgaan maar ook omdat het Rijk de gemeenten opzadelt met grote budgetkortingen.

Hoe gaan we hier als gemeente mee om? D66 denkt dat de gemeente bij een goede aanpak voordeel (efficiencywinst) kan behalen aangezien de gemeente beter zicht heeft op lokale behoeften en haar beleid daaraan kan aanpassen. De budgetkortingen hoeven dan geen negatieve gevolgen te hebben. Echter, als de budgetkortingen te zwaar worden vraagt het veel creativiteit en werkkracht om taken goed te kunnen opvangen. Het is de vraag of het voordeel dan niet omslaat in een nadeel. Efficiencywinst kan alleen via een leerproces worden geboekt. Wij pleiten dan ook voor een tijdelijk hoger budget om het leertraject goed te kunnen doorlopen zodat de gewenste bezuinigingen worden behaald en beleidsdoelen niet in gevaar komen.

Net als in het bedrijfsleven is samenwerking met andere gemeenten nuttig. Nu al heeft onze gemeente op allerlei gebieden intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden nodig om diverse taken goed te kunnen uitvoeren. Een nadeel van dit soort verbanden is, dat onze gemeente er weinig vat op heeft, zeker wanneer het grootschalige verbanden betreft (zoals bv. de GGD).

Een alternatieve oplossing die het Rijk graag voorhoudt is schaalvergroting, wat neerkomt op het fuseren met buurgemeenten. In dat geval zijn er minder samenwerkingsverbanden nodig.

De merites van verdere schaalvergroting zijn echter niet vanzelfsprekend en er zijn in elk geval ook nadelen aan verbonden. D66 meent dat de gemeente een mogelijke fusie serieus dient te bekijken. Belangrijk is wel dat een degelijke analyse van knelpunten en oplossingen daaraan voorafgaat. Daarbij hoort ook een visie op de noodzakelijke samenwerkingsverbanden vóór en na een fusie. Het belang van de inwoners staat hierbij voorop, inwoners dienen dan ook nauw betrokken te worden bij een eventueel fusietraject.

Verder is het zinvol met hogere overheden te overleggen over efficiencyslagen binnen het openbaar bestuur zoals:

  • grootschalige samenwerkingsverbanden overhevelen naar de provincie;
  • vermijden van overlap tussen bestuursniveaus;
  • een andere grondslag voor gemeentelijke belastingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018