Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

D66 Kaag en Braassem zoekt kandidaat-wethouders

D66 Kaag en Braassem zet na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in op deelname aan het college. D66 Kaag en Braassem zoekt daarom een gedreven, verbindende, sociaal-liberale bestuurder. De gemeente Kaag en Braassem biedt een prachtige woon-, werk en leefomgeving. De gemeente telt ruim 26.000 inwoners verspreid over 11 dorpskernen met elk een eigen identiteit.

De politieke partijen in de raad van de gemeente Kaag en Braassem staan voor vernieuwing van het besluitvormingsproces. De wereld van vandaag ziet er morgen alweer heel anders uit. Deze sterk veranderende wereld biedt kansen om het besluitvormingsproces anders te laten verlopen, en is vooral ook een noodzaak tot verandering. De raad staat voor een proces waarin de inwoners een grotere rol krijgen. Om daadkracht in besluitvorming te bereiken is in 2014 een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen afgesloten, met visies op bepaalde thema’s. Leidraad hierbij zijn de vastgestelde ruimtelijke en sociale kaders; de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en de Maatschappelijke Agenda (MAG). Binnen deze hoofdlijnen gaat het nieuwe college met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, bedrijven en verenigingen in gesprek over de uitwerking van het raads- dan wel coalitieakkoord 2018.

Van de nieuwe wethouder wordt verwacht dat hij of zij deze vernieuwingsgedachte uitdraagt en vormgeeft, het gesprek intern en extern aangaat om die vernieuwing te vinden en op zoek gaat naar wegen om dingen mogelijk te maken en initiatieven te faciliteren zijn. Dit alles binnen de gestelde kaders.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure zal worden uitgevoerd door de wethouderscommissie van D66 Kaag en Braassem. De wethouderscommissie bestaat uit drie leden, die tevens nauw contact onderhouden met de lijsttrekker. De wethouderscommissie toetst kandidaten aan het door de leden vastgestelde functieprofiel. Kandidaten die interesse hebben in de functie en in ruime mate voldoen aan de eisen zoals die in het functieprofiel zijn opgenomen, worden uitgenodigd om vóór woensdag 7 maart 2018 hun interesse kenbaar te maken. De sollicitatiebrief met CV waaruit ook de politieke ervaring blijkt, kunt u sturen naar wim.hendriksen@d66kaagenbraassem.nl. Vragen kunt u stellen aan Wim Hendriksen, lid van de wethouderscommissie, op voornoemd e-mailadres of telefonisch op 06 30682043 of 071 3312610.

De wethouderscommissie verzoekt kandidaten de wethoudersscan te maken die te vinden is op de website van D66, en de resultaten daarvan bij de sollicitatiebrief te voegen.

De wethouderscommissie zal zich buigen over de ingekomen sollicitaties en zal hieruit een selectie maken mede aan de hand van selectiegesprekken die zullen plaatsvinden op 14 maart, waarna een advies aan de fractie wordt gegeven.