Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 oktober 2012

Zienswijze MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie)

Geachte raads- en collegeleden,

De mensen achter D66 Kaag & Braassem hebben met interesse kennis genomen van de Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuurvisie (hierna: MRSV) die de afgelopen maanden is ontwikkeld en nu zijn voltooiing nadert. In december stelt uw raad het document vast.

Wij zijn een partij in oprichting, maar willen de mogelijkheid niet missen om onze zienswijze ten aanzien van dit omvangrijke visiedocument te geven. Wij hanteren daarbij het volgende uitgangspunt:

Geeft de visie voldoende antwoord op de vraag wat voor gemeente Kaag en Braassem wil zijn?

Allereerst willen wij een compliment geven aan de participerende wijze waarop het college deze structuurvisie heeft samengesteld. Echter bevreemdde het ons dat een aantal sessies met de raad in beslotenheid zijn gehouden.

Inhoudelijk ziet uw college de ligging van de gemeente als kans. Dat constaterende is al een gemiste kans op zich, want het Groene Hart en het Hollandse Plassengebied vormen al jaren een interessant potentieel voor onze gemeente. De horeca-dichtheid is relatief laag[1]
en de bereikbaarheid van de prachtige landschappen is matig. Wij horen al jaren dat we in potentie zo’n interessante gemeente zijn voor recreatie. Is al eens onderzoek gedaan naar de behoefte van groen in de nabijheid van steden als Leiden? Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland hebben recreatie in ‘de ommelanden’ hoger op de agenda staan.

Hoe kan het dat de gemeente daar al jaren mee worstelt? Geld alleen is geen excuus!

D66 Kaag & Braassem vindt het daarom de hoogste tijd met dat potentieel aan de slag te gaan. Uit studies[2] blijkt dat de gemeente prachtige water/natuur- en weidelandschappen bezit die moeilijk bereikbaar zijn. De beleidsnota’s over recreatie benoemen de kansen wel, maar zitten bekneld tussen het ontbreken van middelen en prioriteit. Recreatie hoeft geen kostenpost te zijn.

De MRSV bevat ‘geen nieuw of aanvullend beleid ten aanzien van recreatie, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid’. Het is daarmee onbegrijpelijk dat een overheidslaag die het dichtst bij burgers en bedrijven staat op deze beleidsvelden het initiatief laat aan de regio, Holland-Rijnland.

Tegelijkertijd ziet uw college de wegtrekkende tuinbouw als ‘dilemma’. D66 Kaag & Braassem ziet daar juist kansen in, als de kennis behouden kan blijven. Als onderdeel van het netwerk Greenport Aalsmeer, Boskoop en Duin-/Bollenstreek kan onze gemeente een prominente rol spelen in onderzoek en innovatieve ontwikkeling in de tuinbouwsector. De kennis en expertise is dichtbij aanwezig bij bijvoorbeeld NAK-Tuinbouw en de tientallen tuinders en telers die hun praktische kennis ongetwijfeld willen delen. Kaag en Braassem als voorloper op het gebied van gewassen, groei en ontwikkeling, maar ook klimaatbeheersing en recycling? Aansluiten bij een initiatief als de Groene Hart Academie[3]? Een Groene Universiteit met internationale allure? Hiermee worden direct ook kansen gecreëerd voor werkgelegenheid.

D66 Kaag & Braassem realiseert dat er geen grote bedragen beschikbaar zijn om te investeren, maar als particuliere initiatieven worden gestimuleerd, kan het mes aan meerdere kanten snijden. De gemeente zou hier wat ons betreft het voortouw in moeten nemen.

Werkgelegenheid hoeft niet alleen door recreatieve horeca of groene activiteiten voort te vloeien. Uw college heeft als leidraad genomen om één werkplek per woning te kunnen bieden. Dat zou met de huidige woningvoorraad betekenen dat er een ‘achterstand’ is goed te maken van ongeveer 3.000 werkplekken. Met het Braassemerland erbij loopt dit aantal op tot 5.000, al levert de wijk ook weer werkgelegenheid op. Met welk plan denkt het college dit enorme ‘gat’ te gaan dichten?

Het bieden van meer ruimte voor zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld door een bedrijfsverzamelgebouw(en). Dit zou door herbestemming kunnen, maar ook door het faciliteren door de gemeente bij ruimtelijke procedures. Ondernemerschap is een van de karaktereigenschappen van onze gemeenschappen. D66 Kaag & Braassem roept u op daar meer gebruik van te maken. Zelfredzaamheid past in de keuze van uw college om verantwoordelijkheid te delen. D66 Kaag & Braassem juicht toe dat het college vertrouwt op de eigen kracht van mensen: typisch D66, net als de activerende aanpak als mensen van het vangnet gebruik moeten maken.

Ruimtelijk gezien gaat het slot op een aantal kernen. Alleen in de als groeikern bestempelde dorpen ‘mag’ volgens de MRSV worden gebouwd. D66 Kaag & Braassem is verbaasd dat de gemeente zich zelf zo weinig ruimte gunt om in te spelen op trends als de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, hervormingen op de woningmarkt en het forse tekort aan doelgroepgebonden woningen (starters en senioren).

Daarnaast vinden wij als onderwijspartij dat het college nog meer haar best moet doen om bestaande voorzieningen, zoals de veelbesproken bibliotheek, te behouden. De bal wordt nu bij de organisaties zelf gelegd, maar bijvoorbeeld het vervangen van de bibliotheek voor een bibliobus zal vooral financiële voordelen en educatieve nadelen opleveren. Immers: “Mensen die denken dat kennis duur is, weten niet wat domheid kost.” (Rinnooy Kan, 2011).

Tot slot zien wij dat de hoofdvraag in de MRSV ‘wat voor gemeente wil Kaag en Braassem zijn?’ naar onze smaak niet voldoende is beantwoord. Waar gáán we nu echt voor? Een toekomst als forensengemeente als mooie groen, blauwe achtertuin van Leiden en Alphen aan den Rijn? Een recreatiegemeente die rust uitstraalt en uit zichzelf aantrekkelijk is voor woningzoekenden uit de Randstad? Of een ondernemersgemeente die de ruimte biedt om de gemeente tot een bloeiend gebied te laten worden?

Graag lichten wij onze zienswijze toe. Wij zien uw reactie eveneens met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

D66 Kaag & Braassem i.o.


[1] Nota Recreatie en Toerisme 2009 (Gemeente Kaag en Braassem, door BRO opgesteld).

[2] Startnotitie Recreatie en Toerisme 2009

[3] Groene Hart Academie is een initiatief van o.a. gemeente Nieuwkoop, Hogeschool InHolland, IPC Groene Ruimte en het WellantCollege (www.groenehartacademie.nl)